Bel ons op: 0594 51 58 44

Visie en beleid

De Jonge Wereld streeft naar een opvang waarin kinderen zich zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen en ontplooien.

De 7 kernbegrippen van ons beleid

Geborgenheid en vertrouwen
Onze inzet is dat uw kind zich veilig en vertrouwd voelt bij ons. Dit doen wij door het bieden van een veilige, vertrouwde leer- en speelomgeving met vaste groepsleiding en vaste structuur.

Oog voor elkaar
Wij stemmen de opvoeding van het kindercentrum zoveel mogelijk af op de opvoeding thuis. De normen en waarden die wij overdragen zijn :

  • zorgen voor elkaar
  • respect tonen voor elkaar
  • verantwoording dragen naar elkaar toe
  • elkaar helpen
  • elkaar waarderen

Samen spelen, leren en genieten
Er is ruimte voor ontwikkeling, samenspel en beweging, maar ook voor rust en ontspanning. Wij stimuleren het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid, veerkracht en creativiteit van uw kind.

Ieder kind is uniek
Wat in het kind al in de kern aanwezig is, (en dit kan verschillen per kind) willen wij uitbreiden, mits het kind dat zelf ook wil. Wij bieden mogelijkheden aan zodat het kind zich lichamelijk en geestelijk kan ontplooien.
Verticale groepen
De groepen bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden . Verschillende leeftijden kunnen goed van elkaar leren en positief bijdragen aan een optimale ontwikkeling van het kind.

Samen met ouders
Voor een goede afstemming tussen thuis en op het kinderdagverblijf is betrokkenheid en uitwisseling essentieel. Dit doen we door gebruik van schriftjes en mondeling overdracht. Ook is er de oudercommissie.

Signaleren                                                                            Wij houden de ontwikkeling van het kind in zicht. Mochten wij iets opmerken waar wij ons zorgen over maken, bespreken wij dit met de ouders. Indien nodig, kunnen wij de ouders doorverwijzen.

Veiligheid

 

Brandveilig gebouw

“De Jonge Wereld” voldoet aan alle eisen die gesteld worden om te zorgen voor verantwoorde kinderopvang zoals een gezonde en (brand)veilige omgeving.

Het gebouw wordt met regelmaat geïnspecteerd en de regels voor brandveiligheid nauwkeurig nagevolgd.

Veilig gebouw
Al onze materialen en speelattributen voldoen aan de eisen van de GGD zoals veilige bedjes (die ook voldoen aan de arbo-eisen voor het personeel). Ook zijn er beveiligers op de deur, hoge stopcontacten, de hoeken van de muren zijn voorzien van strips, de ramen zijn beveiligd, coating op de muren.

 

De toegang op de Waezenburglaan is voorzien van een codeslot zodat alleen bevoegde mensen toegang hebben tot ons kindercentrum.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)
Elk jaar wordt volgens de ARBO-wetgeving, een risico inventarisatie uitgevoerd. De RIE op het gebied van gezondheid en veiligheid brengt de risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid in kaart. Indien nodig worden desbetreffende zaken aangepast.

Protocollen
Wij werken met protocollen voor de voedselhygiëne, de risico-inventarisatie voor veiligheid en hygiëne, hoe te handelen bij zieke kinderen, de overeenkomst voor het gebruik van geneesmiddelen, het calamiteitenplan (o.a. het ontruimingsplan) en de meldcode signalering huiselijk geweld en kindermishandeling.

 

EHBO / BHV

Elke werknemer beschikt over een EHBO diploma en er is altijd een gediplomeerd bedrijfshulpverlener aanwezig. Jaarlijks wordt de herhalingscursus gevolgd en een ontruimingsoefening gedaan.